Общи условия

Общи условия за участие в събитието „Нова Година 2020 г.“

 

Моля, прочетете докрай настоящите общи условия, тъй като същите уреждат отношенията между Вас и организаторите на събитието Флай Ивентс ООД във връзка с посещението Ви на събитието. Обърнете внимание, че с присъствието си на събитието Вие потвърждавате, че сте съгласни с настоящите общи условия и че сте наясно, че същите са обвързващи в отношенията Ви с организаторите на събитието Флай Ивентс ООД.

 

1. Достъпът до всички зали на събитието е разрешен само за лица, навършили 18 години.

2. Флай Ивентс ООД се задължава да осигури на гостите достъп до събитието на 31.12.2019 г.  освен при настъпването и действието на форсмажорни обстоятелства.

3. Посетителите на събитието се задължават да спазват общоприетите норми на поведение на територията на Paradise Center, а именно:

  • Да не внасят оръжие и всички забранени от закона вещества и предмети;
  • Да не внасят храна и напитки в залите;
  • Да не възпрепятстват, по какъвто и да било начин, нормалното провеждане на събитието и да не пречат на останалите гости;
  • Да не увреждат други лица, залите и имуществото в тях, както и имуществото, находящо се на територията на Paradise Center.

4. Посетителите имат право да присъстват на събитието срещу представяне на валиден билет или покана.

5. Флай Ивентс ООД няма задължение да възстанови, преиздаде или компенсира парично за случайно повреден, изгубен или унищожен билет.

6. Всеки посетител има право да поиска възстановяване на заплатената сума за билет, в случай че събитието не се проведе поради причини, за които отговаря Флай Ивентс ООД.

7. В цената на билетите са включени всички дължими данъци, които потребителят следва да заплати.

8. Гостите на събитието могат да заснемат снимков или видео материал от събитието единствено и само за свои лични нужди, само с непрофесионална техника за записване и фотографиране (например с личните си смартфони), без да могат да използват записаното по какъвто и да е търговски начин или с търговска цел.

9. Всички гости следва да са наясно, че с присъствието си на събитието те дават съгласието си да бъдат заснемани чрез фотографиране, видео или звукозапис от Флай Ивентс ООД и/или нейните партньори. Гостите следва да са наясно, че Флай Ивентс ООД и нейните партньори имат право да използват всички снимки, видео и аудио записи от събитието във връзка с медийно отразяване, промотиране и други търговски дейности. Ако гостът не е съгласен с горепосоченото, същият не трябва да присъства на събитието.

10. Съгласно действащото европейско законодателство в областта на защитата на личните данни видео заснемането представлява обработване на лични данни, тъй като записите позволяват идентифициране на физическите лица. Съгласно указания на Комисията за защита на личните данни „Гражданите задължително се уведомяват чрез информационни табла, поставени на видно място, за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта, без да се уточнява тяхното местоположение. В случай че те не са възразили пред администратора за обработването на личните им данни, по този начин се приема, че същите са предоставили своето съгласие по смисъла на Закона за защита на личните данни техни лични данни да бъдат обработвани чрез технически средства за видеоконтрол.“ С присъствието си на събитието всички посетители дават съгласието си на Флай Ивентс ООД да прави видео записи, чрез което да обработва лични данни на посетителите съобразно посочените в т. 8 цели.